วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปการฝึกการทำงานเดือนพฤศิจิกายน

เรียนอาจารย์ที่เครารพ การฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ฝึกการทำงานในส่วนการคลัง การทำงานเป็นไปด้วยดีสามารถทำงานได้เกียวกับงานในการบันทึกการทำทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ หรือจะเป็นการจัดเก็บฎีกาบัญชีพัสดุ และจัดใบสั่งซื้อของลงในฎีกา ตรวจเช็คบุคคยที่ยังไม่ได้มาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีป้าย และทำหนังสือถึงบุคคลที่ยังไม่ได้เสียภาษี