วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 2552

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยังคงฝึกการทำงานในส่วนการคลัง สำนักงานปลัดและส่วนโยธา เป็นงานเกียวกับการจัดเก็บฎีกาต่างๆปี 2552 และไปชำระค่าบริการต่างๆหรือจะเป็นการนำเงินเข้าไปฝากที่ธนาการเพื่อการเกษตร การติดใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปรับรับหนังสือรับรองทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทย และออกใบเสร็จอนุญาติฆ่าสุกร ออกใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพและใบเสร็จค่าปรับจราจร และพิมพ์งานตรางรายรับจริง-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ2551และปีงบประมาณ2552และตรางประมาณการปี2551และปี2552
พิมพ์หนังสือสั่งประกาศสอบราคารับเหมาโครงการ และคัดลายชือภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน ลงเลขหนังสือ ถ่ายเอกสาร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรครับ พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสอนการทำงานเข้าใจง่าย มีน้ำใจดี สวัสดีครับ

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ธันวาคม 2551

ผลการฝึกการทำงานในเดือนธันวาคม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังคงเป็นงานส่วนการคลังมีหน้าที่ในการเก็บฎีกาเข้าแฟ้ม เรียงหน้าฎีกกาและนำเช็คที่ถ่ายเอกสารรวมทั้งใบเสร็จ พิมพ์งานต่างๆ ค้นหาหลักฐานเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ ป๊ 2545 ดูบัญชีลูกหนี้คงค้างภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดใบเสร็จน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน นำเงินไปฝากที่ ธกส. ไปยื่นหนังสือที่อำเภฮ ลงเลขหนังสือ และดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆและทำความสะอาด สรุปผลการฝึกงานในเดือนธันวาคม สวัสดีครับ