วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ธันวาคม 2551

ผลการฝึกการทำงานในเดือนธันวาคม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังคงเป็นงานส่วนการคลังมีหน้าที่ในการเก็บฎีกาเข้าแฟ้ม เรียงหน้าฎีกกาและนำเช็คที่ถ่ายเอกสารรวมทั้งใบเสร็จ พิมพ์งานต่างๆ ค้นหาหลักฐานเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ ป๊ 2545 ดูบัญชีลูกหนี้คงค้างภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดใบเสร็จน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน นำเงินไปฝากที่ ธกส. ไปยื่นหนังสือที่อำเภฮ ลงเลขหนังสือ และดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆและทำความสะอาด สรุปผลการฝึกงานในเดือนธันวาคม สวัสดีครับ