วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 2552

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยังคงฝึกการทำงานในส่วนการคลัง สำนักงานปลัดและส่วนโยธา เป็นงานเกียวกับการจัดเก็บฎีกาต่างๆปี 2552 และไปชำระค่าบริการต่างๆหรือจะเป็นการนำเงินเข้าไปฝากที่ธนาการเพื่อการเกษตร การติดใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปรับรับหนังสือรับรองทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทย และออกใบเสร็จอนุญาติฆ่าสุกร ออกใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพและใบเสร็จค่าปรับจราจร และพิมพ์งานตรางรายรับจริง-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ2551และปีงบประมาณ2552และตรางประมาณการปี2551และปี2552
พิมพ์หนังสือสั่งประกาศสอบราคารับเหมาโครงการ และคัดลายชือภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน ลงเลขหนังสือ ถ่ายเอกสาร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรครับ พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสอนการทำงานเข้าใจง่าย มีน้ำใจดี สวัสดีครับ

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ธันวาคม 2551

ผลการฝึกการทำงานในเดือนธันวาคม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังคงเป็นงานส่วนการคลังมีหน้าที่ในการเก็บฎีกาเข้าแฟ้ม เรียงหน้าฎีกกาและนำเช็คที่ถ่ายเอกสารรวมทั้งใบเสร็จ พิมพ์งานต่างๆ ค้นหาหลักฐานเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ ป๊ 2545 ดูบัญชีลูกหนี้คงค้างภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดใบเสร็จน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน นำเงินไปฝากที่ ธกส. ไปยื่นหนังสือที่อำเภฮ ลงเลขหนังสือ และดำเนินการจัดเก็บเอกสารต่างๆและทำความสะอาด สรุปผลการฝึกงานในเดือนธันวาคม สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปการฝึกการทำงานเดือนพฤศิจิกายน

เรียนอาจารย์ที่เครารพ การฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ฝึกการทำงานในส่วนการคลัง การทำงานเป็นไปด้วยดีสามารถทำงานได้เกียวกับงานในการบันทึกการทำทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ หรือจะเป็นการจัดเก็บฎีกาบัญชีพัสดุ และจัดใบสั่งซื้อของลงในฎีกา ตรวจเช็คบุคคยที่ยังไม่ได้มาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีป้าย และทำหนังสือถึงบุคคลที่ยังไม่ได้เสียภาษี

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชือ และสถานที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ตั้งอยู่ที่หมู่..8.... ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี
ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
- ถนนกรมทางหลวงสายปากท่อ - สมุทรสงคราม ผ่านกลางตำบล- ถนนเพชรเกษม เข้าทางแยกสู่ตัวอำเภอปากท่อ- ถนนโยธาสายท่าวอู่ทอง ถนนสายปากท่อ - วัดเพลง

2.สถานที่ท่องเทียว

1.วัด
2วัดเขาน้อยเป็นแหล่งที่สักการะบูชาของชาวอำเภอปากท่อ

3.สภาพทั่วไปของตำบล

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานและลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีเมื้อที่ 34.65 ตร.กม. หรือประมาณ 8,817 ไร่
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำน
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกเจริญ
2. วัดดาวลอย
3. วัดปากท่อ
4. อบต.ปากท่อ
5. โรงพยาบาลปากท่อ
6. สำนักแม่ชีไทย