วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชือ และสถานที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ตั้งอยู่ที่หมู่..8.... ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี
ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
- ถนนกรมทางหลวงสายปากท่อ - สมุทรสงคราม ผ่านกลางตำบล- ถนนเพชรเกษม เข้าทางแยกสู่ตัวอำเภอปากท่อ- ถนนโยธาสายท่าวอู่ทอง ถนนสายปากท่อ - วัดเพลง

ไม่มีความคิดเห็น: