วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.สภาพทั่วไปของตำบล

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานและลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีเมื้อที่ 34.65 ตร.กม. หรือประมาณ 8,817 ไร่
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำน
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกเจริญ
2. วัดดาวลอย
3. วัดปากท่อ
4. อบต.ปากท่อ
5. โรงพยาบาลปากท่อ
6. สำนักแม่ชีไทย

ไม่มีความคิดเห็น: