วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำการ องค์บริหารตำปากท่อ

โครงสร้างการบริหารของ อบต.

0.
สำนักงาน อบต. ปากท่อ โทร. 032-281051

1.
นายสมใจ แจ้งข่าว ประธานสภา อบต.

2.
นายสนอง คำเกลี้ยง รองประธานสภา อบต.

3.
นายทองสุข คงแคล้ว เลขานุการสภา อบต.

4.
นายวัฒนา อังกูรจารุชัย นายก อบต.

5.
นายมงคลชัย โยธิมรัตนกำธร รองนายก อบต.

6.
นายสมพงษ์ มีศรีผ่อง รองนายก อบต.

7.
นายโสมณัส นนทสุต ปลัด อบต.

ไม่มีความคิดเห็น: