วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปการฝึกการทำงานเดือนพฤศิจิกายน

เรียนอาจารย์ที่เครารพ การฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ฝึกการทำงานในส่วนการคลัง การทำงานเป็นไปด้วยดีสามารถทำงานได้เกียวกับงานในการบันทึกการทำทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ หรือจะเป็นการจัดเก็บฎีกาบัญชีพัสดุ และจัดใบสั่งซื้อของลงในฎีกา ตรวจเช็คบุคคยที่ยังไม่ได้มาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีป้าย และทำหนังสือถึงบุคคลที่ยังไม่ได้เสียภาษี

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชือ และสถานที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ตั้งอยู่ที่หมู่..8.... ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี
ทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
- ถนนกรมทางหลวงสายปากท่อ - สมุทรสงคราม ผ่านกลางตำบล- ถนนเพชรเกษม เข้าทางแยกสู่ตัวอำเภอปากท่อ- ถนนโยธาสายท่าวอู่ทอง ถนนสายปากท่อ - วัดเพลง

2.สถานที่ท่องเทียว

1.วัด
2วัดเขาน้อยเป็นแหล่งที่สักการะบูชาของชาวอำเภอปากท่อ

3.สภาพทั่วไปของตำบล

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานและลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีเมื้อที่ 34.65 ตร.กม. หรือประมาณ 8,817 ไร่
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำน
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกเจริญ
2. วัดดาวลอย
3. วัดปากท่อ
4. อบต.ปากท่อ
5. โรงพยาบาลปากท่อ
6. สำนักแม่ชีไทย

4.จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำการ องค์บริหารตำปากท่อ

โครงสร้างการบริหารของ อบต.

0.
สำนักงาน อบต. ปากท่อ โทร. 032-281051

1.
นายสมใจ แจ้งข่าว ประธานสภา อบต.

2.
นายสนอง คำเกลี้ยง รองประธานสภา อบต.

3.
นายทองสุข คงแคล้ว เลขานุการสภา อบต.

4.
นายวัฒนา อังกูรจารุชัย นายก อบต.

5.
นายมงคลชัย โยธิมรัตนกำธร รองนายก อบต.

6.
นายสมพงษ์ มีศรีผ่อง รองนายก อบต.

7.
นายโสมณัส นนทสุต ปลัด อบต.

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ได้เข้ามาอบรมนั้นรู้สึกดี ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บล็อกที่สามารถติดต่อสือสารกับคนได้ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และสามารถทำบล็อกของตัวเองได้สามารถนำไปใช้เกียวกับการส่งงานด้วย